Hallituksen strategiakokouksessa 12.1.2017 laadittiin ja hallituksen kokouksessa 19.1.2017 vahvistettiin missio ja visio.

Missio

Kotkan Kauppatie ry on puolueeton taho, joka edistää toiminta-alueellaan jäsentensä yhteistoimintaa ja parantaa jäsenten yleisiä toimintaedellytyksiä.

Visio

Kotkan Kauppatie ry on Kotkassa toimivien yritysten innostavin ja luotettavin yhteistyökumppani joka rakentaa parasta paikallista yrittäjyyttä.

 

Hallituksen strategiakokouksessa 24.8.2017 laadittiin ja hallituksen kokouksessa 19.9.2017 vahvistettiin Kauppatien strategia 2020.

Strategia 2020

Yhdistyksen tarkoitus on edistää Kotkan kaupunkikeskustojen ja kaupallisten keskusten elävyyttä ja viihtyisyyttä sekä toimia niissä toimivien yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksien kehittäjänä.

Yhdistys edistää toiminta-alueellaan jäsentensä yhteistoimintaa ja parantaa jäsenten yleisiä toimintaedellytyksiä sekä lisää Kotkan tunnettuutta.

Yhdistyksessä toimii kaksi työntekijää; toiminnanjohtaja ja toimistoassistentti.

 

Yhdistyksen toiminnalle on määritelty neljä painopistettä:

1.       Yhdistyksen toiminta jäsenistön hyväksi yhdessä heidän liiketoimintaansa kehittäen

2.       Kaupunkikeskustojen kehittäminen

3.       Tapahtumien järjestäminen

4.       Vaikuttaminen

 

Yhdistyksen toiminta jäsenistön hyväksi yhdessä heidän liiketoimintaansa kehittäen

Kauppatien tavoitteena on toimia aktiivisena tiedottajana jäsenistöönsä nähden. Kauppatie kerää tietoja alueen tapahtumista ja kehityshankkeista sekä välittää niitä aktiivisesti eteenpäin jäsenistölleen. Tietojen välityskanavana käytetään monikanavaisesti jäsenkirjeitä, Kauppatien nettisivuja, facebookia ym. sähköisiä tiedotuskanavia. Lisäksi tietoja välitetään henkilökohtaisesti erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, jossa Kauppatie on mukana.

Kauppatie on mukana ja koordinoi yhteisiä markkinointihankkeita jäsenistönsä hyväksi. Kauppatie on mukana myös sellaisissa neuvotteluissa, joissa voidaan jakaa kaupallisia etuja jäsenistölleen.

Kauppatie ei järjestä erillisiä koulutustapahtumia vaan on mukana jakamassa vinkkejä ja opastusta liiketoiminnan kehittämiseen yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.

 

Kaupunkikeskustojen kehittäminen

Keskustojen elävöittämiseksi ja kehittämiseksi Kauppatie tekee laajaa yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Kauppatie on aloitteellinen keskustojen siisteyden ja viihtyvyyden ylläpitämisessä. Kauppatie on profiloinut keskukset ja jakaa resurssit neljän eri kaupallisen keskustan kesken.

Kotkan keskusta; kaupungin keskusta, erikoisliikkeiden keskittymä. Käytetään noin 50 % resursseista.

Karhulan keskusta; perheiden olohuone/kohtauspaikka, palveleva keskus. Käytetään noin 30 % resursseista.

Jumalniemi; tilaa vaativa kaupan keskus. Käytetään noin 10 % resursseista.

Sutela; käyttötavarakauppa-hypermarket. Käytetään noin 10 % resursseista.

Kotkan kauppatorin ja Karhulan torin valvonta ja hoito on Kauppatien vastuulla.

 

Tapahtumien järjestäminen

Kauppatie on aktiivinen toimija alueella olevissa tapahtumissa. Eri alueilla ja erilaisissa tapahtumissa on Kauppatiellä eri roolit. Osassa tapahtumia Kauppatie toimii tuottajana, osassa tapahtumia koordinoijana ja osassa yhteistyökumppanina.

Kauppatielle on määritelty vuosittain viisi eri tapahtumaa, jossa yhdistyksellä on suuri rooli: Karhulan kevätpäivä, Sutelan liikennepäivä, Fashion Night, Puotipäivät sekä Joulun avaus. Muissa tapahtumissa Kauppatie on mukana pienemmässä avustavassa roolissa.

 

Vaikuttaminen

Kauppatien toiminnanjohtaja edustaa jäsenyrityksiään ja ajaa heidän etujaan erilaisissa luottamustehtävissä ja hankesuunnitteluorganisaatioissa. Näitä ovat mm. toiminta Kotkan kaupungin eri kehityshankkeissa, Cursor Oy:n eri kehityshankkeissa, Kymenlaakson Kauppakamarin ja alueen yrittäjäyhdistyksissä. Toiminnanjohtaja tulee osallistumaan myös säännöllisesti Karhulan Liikkeenharjoittajat ry:n kokouksiin.

Kauppatie on aloitteellinen ajamaan myös erilaisia jäsenistöään ja kaupunkia tukevia kehityshankkeita ja aloitteita. Kauppatien toiminnanjohtaja verkostoituu ja auttaa jäsenyrityksiä verkostoitumaan toiminta-alueellaan. Kauppatie toimii aktiivisesti paikallisten toimijoiden suosijana ja innostaa kuluttamaan varoja paikallisten toimijoiden hyväksi.

Kauppatie on aktiivisesti yhteydessä alueen mediakanaviin alueella tuotettavista tapahtumista. Medialle annetaan lausuntoja ja kommentteja alueen asioista Kauppatien jäsenten sekä alueen kehittämisen näkökulmasta.

Kauppatie jakaa vuosittain Viihtyisä Kotka –kunniakirjan sekä Avain jouluun -tunnustuksen.

Kauppatie on mukana alueen tulevaisuuden suunnittelussa eri verkostojen avulla ja hakee aktiivisesti itse informaatiota hankkeista. Ketteränä toimijana Kauppatie pystyy muuttamaan strategiaansa nopeasti ja suhteuttaa toimintansa vallitsevaan olotilaan. Tulevaisuuden hankkeista hankitaan tietoa. Kantasataman eri hankkeet (kampus, monitoimiareena, outlet-myymälät), Karhulan ja Jumalniemen liikekeskusten yhdistyminen, Kotkan Meripäivät ym. otetaan toiminnan suunnittelussa huomioon.